De zeven sacramenten1. Doop

Het Heilige Doopsel is het eerste sacrament binnen de katholieke kerk. Tevens is het één van de belangrijkste sacramenten, omdat de dopeling na de doopplechtigheid officieel tot de geloofsgemeenschap behoort. Aan de doopplechtigheid gaat een doopsgesprek vooraf, waarin de priester kennis maakt met de doopouders en over het doopsel uitleg geeft. Aanmelden voor een doopsel kan via het doopformulier.

2. De Heilige Eucharistie

De Heilige Eucharistie is naast het Heilig Doopsel het belangrijkste sacrament binnen de katholieke kerk. In de viering van de eerste H. Communie die wij in onze Parochie op Eerste Pinkersterdag vieren nemen de jongens en meisjes uit groep 4 voor het eerst deel aan de maaltijd des Heren en krijgen zij voor het eerst het sacrament in de vorm van de Heilige Communie. Vanaf dat moment kunnen zij in elke eucharistieviering de heilige Communie ontvangen.

3. Vormsel

Het derde sacrament dat het katholieke geloof kent, is het Vormsel. Hierbij ontvangt een jonge gelovige meestal in groep 8 van de basisschool de bezieling van de Heilige Geest Gods in een plechtige dienst. Dit feest is te vergelijken met de Belijdenis in de protestantse kerk.

4. Huwelijk

Het vierde sacrament binnen de katholieke kerk is het huwelijk. Man en vrouw dienen elkaar het sacrament van het huwelijk toe in aanwezigheid van priester of diaken. Het Bruidspaar elooft trouw aan elkaar om voor eeuwig samen te leven en Gods liefde aan elkaar te schenken.

5. Ziekenzalving

De ziekenzalving woordt ook wel gezien als het laatste sacrament binnen de katholieke kerk. Een zieke gelovige die op sterven ligt, wordt door een priester bediend op zijn ziekbed en gezalfd met ziekenolie en gebed. De ziekenzalving is de zieke tot troost en bemoediging, nu de zieke zijn/haar leven aanO.L.Heer gaat teruggeven.

6. De Biecht

De Biecht stat ook wel bekend als het sacrament van de vergeving. Tijdens de Biecht vraagt een gelovige namelijk om vergeving bij God door middel van een bevoegd bedienaar van de kerk. Een belangrijk sacrament voor de meeste gelovigen dus, want geen mens is brandschoon.

7. De Priesterwijding

Het zevende en tevens laatste sacrament binnen de katholieke kerk is de Priesterwijding. Bij dit sacrament maakt een geestelijke de bewuste keuze om ongehuwd door het leven te gaan, om zichzelf geheel in dienst te kunnen stellen van God en de kerk.
Het moet in elke parochie een zorg zijn, dat er voldoende priesters blijven. Bidden voor roepingen is daarom gewenst.