Geschiedenis: parochie

Over het ontstaan van de parochie Vlodrop is na de Romeinse tijd weinig bekend. Een relatie kan gelegd worden met het eerder genoemde charter van 24 juni 943, waarin Flothorp genoemd wordt. Aangenomen wordt, dat het Christendom zijn intrede gedaan heeft in deze streek met de komst van Wiro Plechelmus en Otgerus, Angelsaksische zendelingen, die een grote rol hebben gespeeld bij de Christianisering van deze streek. In het begin van achtste eeuw schonk Pepijn "De Berg" (Mons Petri te St. Odilienberg) aan deze zendelingen. Het is niet duidelijk of hiermede Pepijn van Herstal of Pepijn de Korte bedoeld wordt. In het eerste geval zou de schenking rond 705 hebben plaats gehad; in het tweede gaval rond 750. Waarschijnlijk is de parochie Vlodrop ontstaan aan het einde van de achtste eeuw, toen de drie zendelingen hier hun werk deden. Vermoedelijk zal in die tijd een eerste bescheiden houten kerkje of kapelletje zijn gebouwd.
In 1190 wordt de parochie Vlodrop-Karken-Posterholt voor het eerst genoemd. Zij viel toen onder het Dekenaat Wassenberg,samen met alle kerken in de driehoek rechts van de Roer van Doveren tot aan Roermond. Vlodrop kreeg toen ook een van de zes schepenbanken van het Ambt Montfort: ze telde zeven schepenen: vier werden door Vlodrop benoemd en drie door Posterholt. Vlodrop had toen ook een laatbank. Dit is een soort rechtbank, die rechtspraak uitoefent in laatgeschillen, in geschillen tussen leenheren en horigen en onvrijen. Vlodrop moet dus in die tijd toch wel de belangrijkste gemeente uit de omgeving zijn geweest.
In 1277 vermelden de kronieken, dat de parochie Vlodrop etc. was toegewijd aan St. Martinus van Tours. Vlodrop ressorteerde toen kerkelijk en wereldlijk onder de Prins- Bisschop van Luik.
In 1349 ontstond er een conflict tussen het kapittel te St.Odilienberg en de pastoor van Vlodrop over de betaling van pacht. Het kapittel beklaagt zich bij de bisschop van Luik dat de kerk van Vlodrop zijn tienden niet betaald heeft. Het kapittel had recht op de tienden van de kerk van Vlodrop en van de bijkerken. De pastoor meldt dat hij herstelwerk heeft gehad aan het dak en de muren van de kerk en dat hij verder te zorgen heeft voor de bijkerken in Karken, Posterholt en Annendaal. Op 9 februari 1349 legt de officiaal van de kerkelijk rechtbank de kwestie voor aan de rechtsgeleerden in Luik. Deze komen tot de conclusie dat het kapittel recht heeft deze tienden maar na aftrek van de kosten van reparatie van de Vlodropse kerk.
In een uitvoerig decreet van paus Martinus V van 20 mei 1430 is Vlodrop toegevoegd aan het kapittel van St. Odilienberg. De parochie werd daarmee ingedeeld bij het bisdom Roermond. De Deken van Wassenberg maakte bij die aangelegenheid wel het voorbehoud, dat hij de toestemming moest geven voor het benoemen van een zielzorger in Vlodrop.
Over de gewone gang van zaken in de parochie is niet veel bekend. Het leven ging zijn gangetje. Maar ook in die jaren waren er kerkelijke twisten en vooral de hervorming, waardoor zowel kerkelijke als maatschappelijk talrijke mistanten waren. Voor het bisdom was dat aanleiding tot kerkvisitaties, waarbij de parochiƫle overheid op het matje geroepen werd. Bovendien werd dan nagegaan hoe de toestand van het kerkgebouw was en of de administratieve gegevens klopten. Uit 1668 tekenen wij op, dat er ca 660 communicanten waren en geen ketters. Pastoor was Ignatius Taillant. Hij moest op zondag de vroegmis doen in Posterholt en de hoogmis in Vlodrop, alsook preken. Er zijn twee goede gefundeerde jaargetijden met uitdeling van brood aan de armen. Er waren blijkbaar in die tijd vele stichtingen en volgens de aantekeningen was de pastorie en het kerkhof goed onderhouden. In het visitatiebezoek van 8 maart 1703 wordt o.a. vermeld, dat de kapel in Posterholt zeer arm was: altaargewaden, koorhemden en een vergulde zilveren kelk waren door de Hollandse troepen geroofd. Trouwens die troepen hebben bij de belegering van Roermond in de hele omgeving behoorlijk huisgehouden. Ze eisten proviand en onderdak. Er werd geplunderd en geroofd. De mensen waren vaak hun leven niet meer zeker. Maar - zo wordt geconcludeerd - de soldaten waren meestal het uitschot van de maatschappij.
Bijna een eeuw later was het weer raak. Op het eind van de 18e eeuw werden de lage landen door Napoleon ingelijfd bij Frankrijk. De Fransen waren ook geen lieve jongens en hielden ook behoorlijk huis in de bezette gebieden. Pastoor de Eerens, die vanaf 1784 pastoor was heeft er een aantal aantekeningen over nagelaten. In 1559 is Karken een zelfstandige parochie geworden en in 1803 Posterholt.

450-jarig bestaan Bisdom Roermond

In 2009 bestond het Bisdom Roermond 450 jaar. In mei werd het speciale jubileumjaar geopend en dit zal doorlopen tot en met Pinksteren 2010. Gedurende deze tijd zullen er regelmatig evenementen en activiteiten plaatsvinden. Hoe dan ook: dit zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Ook in onze kerk hangen een tweetal spandoeken (zie onderstaande foto). Wilt u meer informatie, dan kunt u een kijkje nemen op de officiële jubileumwebsite van het Bisdom.